تائو ته چینگ

راهنمای گویش

 

چینی صدا معنا
Dao راه، روش
De یافت، قدرت،فضیلت، نیرو

Jing کتاب

 

شما شاید دیده باشید که تائو ته چینگ را دائو ده چینگ یا دائو ده جینگ نیز نوشته باشند، تمام حالات نوشته شده برای نام این کتاب درست است و تمام آن ها گویش یکسانی دارند (راهنمایی در بالا ذکر شده) ولی شکل های گوناگونی دارند.

ما معمولا ته/ده به یافت برگردان شده است ولی معنای باستانی و واقعی این واژه، نیرویی است که در تمام موجودات (زنده/غیر زنده) روان است و آن ها را سرشار می کند و می پروراند حتی در جایی (از استاد جوانگ زه) می خوانیم که "هستی، بدون ده پدیدار نمی شد".