تائو ته چینگ

بخش 81

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

سخنی که گویای حقیقت باشد، آراسته نیست.
سخنی که آراسته باشد گویای حقیقت نیست.
کاردان را به جدال لفظی اتکائی نیست.
آن کو به جدال لفظی متکی است کاردان نیست.
آن که می داند، همه دان نیست.
همه دان، نمی داند.

فرزانه نمی اندوزد.
دیگران را هر چه بیش کار کند بیشتر فراچنگ می آرد.
با دیگران هر چه بیش انبازی کند بیشتر می یابد.
دائوی که آسمان پیرویش کند نیکی کردن است نه گزند رساندن.
دائوی که فرزانه پیرویش کند کار کردن است نه مدعی نام شدن1.

توجه:

1. به تعبیر وانگ هوای معنای این سطر با معنای سطر «دستاوردها یافته شد اما کسی دعوی نام نمی کند» در دفتر 2 یکی است. دائو ده جینگ با این سطر پایان می یابد. برای فهم معنای واقعی این سطر، شخص باید فهم عمیقی از فلسفه بنیادین پیش از هستی شناختی (preontological) داشته باشد.

 

انگلیسی

True words are not beautiful
Beautiful words are not true
Those who are good do not debate
Those who debate are not good.
Those who know are not broad of knowledge
Those who are broad of knowledge do not know

Sages do not accumulate
The more they assist others, the more they possess
The more they give to others, the more they gain

The Tao of heaven
Benefits and does not harm
The Tao of sages
Assists and does not contend

 

چاپ