تائو ته چینگ

بخش 79

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

رنجشی سخت چون به آشتی آید،
بی گمان اندکی از آن رنجش به جا می ماند.
پس، آشتی را نیکوترین راه نمی توان دانست.

گرچه فرزانه به عهدی که بدهکار فراهم آورده پای بند است، هرگز بدهکار را به وفای وظیفه اش وانمی دارد.
پس، مرد دائو به عهد پای بند است و بس،
اما مرد به «ده» به خاطر مالیات سختی روا می دارد.

راه طبیعت از دوستی فارغ است.
با اینهمه همواره در کنار مرد نیک می ماند.

 

انگلیسی

After settling a great dispute
There must be resentments remaining
How can this be considered a good thing?
Therefore the sage holds the left part of the contract
But does not demand payment from the other person

Thus virtuous officials keep their promise
And the crooked ones break it.
The Heavenly Tao has no favorites:
It raises up the Good

 

چاپ