تائو ته چینگ

بخش 78

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آب، نرم ترین و ملایم ترین است در عالم،
با اینهمه از هر چیزی نیکوتر می تواند بر سخت و سفت غالب آید.
این حقیقت است و دیگرگونی نمی پذیرد.

«ملایم بر سخت و نرم بر سفت غالب آید.»
جمله ی عالم این را می دانند
اما نمی توانند آن را در زندگی به کار بندند.

از این رو، فرزانه می گوید:
«آنان که بتوانند ملامت را به جای جمله ی ملّت بپذیرند رهبران ملت خواهند بود.
آنان که بتوانند شومی های جهان را برتابند
شاه جهان خواهند بود.»

سخن درست به خلافش ماند1.

توجه:

1. مقصود بیان مخالف و متناقض است.

 

انگلیسی

Nothing in the world is softer or weaker than water
Yet nothing is better at overcoming the hard and strong
It is because nothing can replace it

That the weak overcomes the strong
And the soft overcomes the hard
Everybody in the world knows
But cannot put into practice

Therefore sages say:
The one who accepts the humiliation of the state
Is called its master
The one who accepts the misfortune of the state
Becomes king of the world
The truth seems contrarian

 

چاپ