تائو ته چینگ

بخش 77

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

راه طبیعت به خم کمان ماند:
بالا، فرو کشیده می شود؛
پائین، به بالا می رود.
از سرشار، کاسته گرد؛
و کم دار کامل شود.

از سرشار کاستن و به کم دار افزودن: راه طبیعت است.
که می تواند سرشار را کامل کند برای مردم عالم؟
این از مرد دائو برآید و بس.

پس، نزد فرزانه، کار کرده آمد و دیگر کسی را بدان اتکایی نیست.
کارها کرده شد، اما هیچ کس مدعی نام نیست.

آیا او از میل به نشاندن برتری خویش آزاد نیست؟

 

انگلیسی

The Tao of heaven
Is like drawing a bow
Lower that which is high
Raise that which is low
Reduce that which is excessive
Add to that which is insufficient
The Tao of heaven
Reduces the excessive
And adds to the insufficient

The Tao of people is not so
Reducing the insufficient
In order to offer to the excessive
Who can offer their excess to the world?
Only those who have the Tao
Therefore sages act without conceit
Achieve without claiming credit
They do not wish to display their virtue

 

چاپ