تائو ته چینگ

بخش 76

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آدمی را تا زندگانی هست
تنش نرم است و سست است.
از پس مرگ،
سخت باشد و سفت.
علف ها و درختان تا می روید
نازک است و شکننده است،
از پس مرگ
خشک باشد و پوسید.
پس، سخت به مرگ نزدیک است و
نرم به زندگانی نزدیک است.

بدین سان، سپاهیان چون انعطاف ناپذیر باشند جنگ را ببازند.
تخته که بسیار خشک باشد، می شکند1.
محکم ترین و سفت ترین در زیر می ماند و
نرم ترین و ملایم ترین در بالا2

توجه:

1- بنابر چی دونگ، واژه «بینگ» که در متن وانگ بی آمده باید «جه» (che) باشد که به معنای «شکستن» است. متن چی دونگ مبتنی بر نظر هوای-نان زه است که می گوید «بینگ» یا سرباز اشتباه است و باید «جه» باشد به معنی شکستن و ترک خوردن.
2- لین می نویسد: «مثل شاخه های کوچک و تنه ها(ی درختان)» (پانویس ص 305).

 

انگلیسی

While alive, the body is soft and pliant
When dead, it is hard and rigid
All living things, grass and trees,
While alive, are soft and supple
When dead, become dry and brittle

Thus that which is hard and stiff
Is the follower of death
That which is soft and yielding
Is the follower of life

Therefore, an inflexible army will not win
A strong tree will be cut down
The big and forceful occupy a lowly position
While the soft and pliant occupy a higher place

 

چاپ