تائو ته چینگ

بخش 75

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

مردمان چون از قوت خود محروم باشند
سبب آن است که شاهان از آنان باج و خراج کمرشکن می ستانند.
از این رو آنان از قوت شان محرومند.
چون فرمان راندن بر مردمان دشوار باشد،
سبب آن است که شاهان در زندگی آنان دخالت می کنند.
از این رو فرمان راندن بر آنان دشوار است.
وقتی مردمان، آسان از جان سیر شوند
سبب آن است که شاهان1 را میل به زندگی مسرفانه است.

از این رو مردمان، آسان از زندگی دست می شویند.
تنها آن که او را به زندگی خود اعتنایی نیست
می داند چه گونه به زندگانی دیگران ارج نهد.

توجه:

1- به نظر ین لینگ-فنگ، لغت «شانگ»، یا شاه از متن افتاده است. اساس متن او نسخه های فویی، دو دائو-جیان و وانگ بی است.

 

انگلیسی

The people's hunger
Is due to the excess of their ruler's taxation
So they starve

The people's difficulty in being governed
Is due to the meddling of their ruler
So they are difficult to govern

The people's disregard for death
Is due to the glut in their ruler's pursuit of life
So they disregard death

Therefore those who do not strive for living
Are better than those who value living

 

چاپ