تائو ته چینگ

بخش 74

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

مردمان را دیگر بیمی از مردن نیست.
چرا بایدشان به مرگ ترسانید؟
مردمان را اگر هنوز همان مایه از مرگ هراس می بود که پیش از این، شاید می شد بزهکاری را گرفته به قتل آورد.
آن گاه که را زهره بود که دست به جنایت آلاید.

(در طبیعت) همواره یکی هست که کارش ستاندن جان از مردمان است. اگر این وظیفه جان ستانی را ما برعهده بگیریم راست بدان ماند که کار چوب بری ارّه کش بزرگ را برعهده گرفته باشیم، که اگر چنین کنیم، مشکل بتوان یاری کرد، بلکه به دست هامان آسیب می رسانیم.

 

انگلیسی

People do not fear death
How can they be threatened with death?
If people are made to constantly fear death
Then those who act unlawfully
I can capture and kill them
Who would dare?

There exists a master executioner that kills
If we substitute for the master executioner to kill
It is like substituting for the great carpenter to cut
Those who substitute for the great carpenter to cut
It is rare that they do not hurt their own hands

 

چاپ