تائو ته چینگ

بخش 73

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

دلیر است اما نه بجا، [پس] از میان برود.
دلیر است اما نه بیجا، جان به در می برد.
میان این دو، یکی سود می برد و آن دیگری زیان می بیند.

که می داند طبیعت از چه بیزار است؟

فرزانه نیز حتا به سختی می تواند انتخابی بخردانه کند1.

موافق راه آسمان،
نمی ستیزد، [پس] ظفر می یابد به ناگزیر.
نمی پرسد، [پس] پاسخ می گیرد خود انگیخته.
فرا نمی خواند، [پس] کامگاری می آید به خود.
راه آسمان خوش طرح است، بی هیچ قصد.

دام طبیعت همه را در خود می گیرد.
گرچه شبکه ها [ی این دام] فراخ است چیزی از آن نمی گریزد.

توجه:

1- چو این سطر را چنین بر می گرداند: «بنابراین حتا فرزانه هم اینجا دشواری احساس می کند»، و آن را از این دفتر نمی داند، چون در نسخه دون-هوانگ نیامده است(ص 88). این سطر را چنین برگردانده: «بنابراین فرزانه حتا (آسان را) سخت می یابد». می نویسد: «تکرار همین سطر در دفتر 63، که من مطابق با کتیبه عهد تانگ آن را از اینجا حذف کرده ام.» (ص 151).

 

انگلیسی

The bold in daring will be killed
The bold in not daring will survive
Of these two, one may benefit, the other may harm
The one hated by heaven - who knows the reason?
Even the sages still find this difficult
The Tao of heaven:
Does not contend and yet excels in winning
Does not speak and yet excels in responding
Is not summoned and yet comes on its own
Is unhurried and yet excels in planning
The heavenly net is vast
Loose, and yet does not let anything slip through

 

چاپ