تائو ته چینگ

بخش 72

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

مردمان چون از بیم آزاد باشند
«هراس بنیادین» را درمی یابند.

چون منزلگاه هاشان تنگنایی بر آنان نیست،
با زندگی در صلحند.
چون با زندگی در صلحند
زندگی شان صلح آمیز است.

پس، فرزانه به خود آگاه است،
اما خودی نشان نمی دهد.
خود را می پرورد،
اما به خود نمی بالد.

اندک بیمی از خود به جا می نهد
اما هراس بنیادین را درمی یابد.

 

انگلیسی

When people no longer fear force
They bring about greater force
Do not limit their place
Do not reject their livelihood
Because the ruler does not reject them
Therefore they do not reject the ruler
Therefore the sages:
Know themselves but do not glorify themselves
Respect themselves but do not praise themselves
Thus they discard that and take this

 

چاپ