تائو ته چینگ

بخش 71

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

چون بداند که آن را نمی توان دانست، کامل است.
آگاه نبودن ار این دانستن، نقص است.

نقص ها را نقص دانستن، فارغ بودن از آن هاست.
فرزانه از نقص ها آزاد است.
نقص ها را نقص می داند،
پس، از نقص ها آزاد است.

 

انگلیسی

To know that you do not know is highest
To not know but think you know is faulty
Only when you recognize the fault, can you be without it
The sages are without fault
Because they recognize the fault
That is why they are without fault

 

چاپ