تائو ته چینگ

بخش 70

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

فهم سخنم یا به کار بستن آن دشوار نیست.
هیچ کس اما در جهان نمی تواند دریابد آن را یا به کارش بندد.

زیرا که سخن را باید از سرچشمه سخن گرفت،
و کردار را کننده ای باید.

چون از آن آگاه نئی، مرا نمی توانی شناخت.
نزد مردمان هرچه کمتر شناخته آیم ارجمندتر باشم.

پس، فرزانه جامه ای ژنده پوشیده که یشمی گرانبها را پوشیده می دارد.

 

انگلیسی

My words are easy to understand, easy to practice
The world cannot understand, cannot practice
My words have basis
My actions have principle
People do not understand this
Therefore they do not understand me
Those who understand me are few
Thus I am highly valued
Therefore the sage wears plain clothes but holds jade

 

چاپ