تائو ته چینگ

بخش 68

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

سپاهیِ خوب از قهر آزاد است و
جنگاور خوب از خشم و
برنده خوب از رقابت آزادند.
راهبر خوب پیش مردمان فروتن است.

این را یافت بی ستیزگی خوانند،
یا به کار بردن نیروی دیگران.
و نیز آن را همسانی خوانند با فرجامینِ ورای مکان و زمان1.

توجه:

1- جانگ درباره سطر آخر می نویسد: در این سطر واژه نگاره های «تیان» یا آسمان و «گو» (Ku) یا کهن را داریم که اینجا به مکان و زمان برگردانده شده است. اما در تاریخ پژوهش دائو ده جینگ این دو واژه مفسران بسیاری را کلاف سردرگم کرده است. برخی برآنند که «گو» به این سطر تعلق ندارد. دیگران معنقدند که باید بعد از «تیان» ویرگول گذاشت تا از «گو» جدا شود. بدین ترتیب ترجمه آن چنین می شود: "این یعنی سازگاری با آسمان"، که نهایت همه است. اما به قول یو یوئه، قافیه آخرین واژه ها در چهار جمله قبل وو، نو، یو، سیا، و قافیه آخرین واژه های سه جمله بعدی ده، لی، جی، با تیان هم قافیه نیست مگر بعد از تیان ویرگول گذاشته شود و همین موجب می شود که تیان آخرین واژه آن جمله باشد. بدین ترتیب ترجمه "این یعنی سازگاری با آسمان" راهی به دهی نمی برد. مقصود این است که وقتی رهبری بزرگ پیش مردم خاکسار باشدو به نایلفت برسد، از به کار بردن نیروی دیگران سود می برد. او با واقعیت فرجامین که در این مکان و زمان است یگانه می شود. به عبارت دیگر یگانگی فقط در لحظه مطلق صورت می گیرد (پانویس ص 161).

 

انگلیسی

The great generals are not warlike
The great warriors do not get angry
Those who are good at defeating enemies do not engage them
Those who are good at managing people lower themselves
It is called the virtue of non-contention
It is called the power of managing people
It is called being harmonious with heaven
The ultimate principle of the ancients

 

چاپ