تائو ته چینگ

بخش 66

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

رودها و دریاها بر جمله آب های از کوهساران آمده نیروهای راهبر می شوند، زیرا که پیش آب های دیگر پستی اختیار می کنند.

بدین سان، نیروهای راهبر می شوند رودها و دریا بر جمله آب های کوهساران. پس، امیری که بخواهد راهبر مردمانش شود، نخست پیش آنان افتادگی می کند.

چون بخواهد پیشاپیش مردمانش باشد، نخست در قفای آنان می ایستد.
چون او در مقام بلند باشد مردمان اقتدارش را حس نمی کنند.
چون پیشاپیش مردمان باشد، او را مانعی نمی پندارند.
پس، جمله مردمان بخواهند که پشتوانش باشند، و یک تا کس از او بیزار نیست.

چون با دیگران نمی ستیزد، دیگران نیز از ستیز با او ناتوانند.

 

انگلیسی

Rivers and oceans can be the kings of a hundred valleys
Because of their goodness in staying low
So they can be the kings of a hundred valleys
Thus if sages wish to be over people
They must speak humbly to them
If they wish to be in front of people
They must place themselves behind them
Thus the sages are positioned above
But the people do not feel burdened
They are positioned in front
But the people do not feel harmed
Thus the world is glad to push them forward without resentment
Because they do not contend
So the world cannot contend with them

 

چاپ