تائو ته چینگ

بخش 65

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

در گذشته دور، مرد استاد دائو مردمانش را به تفکر حسابگرانه نمی کشاند، بلکه آنان را در بی خبری نگاه می داشت از آن.
پروردن مردمان، دشوار است از آن رو که آنان مالامال تمییز عقلی اند،

فرمان راندن بر ملت از طریق تمییز عقلی، آسیب است [ملت] را.
فرمان نراندن بر ملت از طریق تمییز عقلی، نعمت است آن [ملت] را.
از دانستن فرق میان این دو، معیاری بنا نهاده می شود.
آگاه بودن از این معیار، یافتِ [ده] ژرف است.
یافت ژرف، عمیق است و دور از دسترس.

خلاف معمول است، امّا به سازگاری بزرگِ با دائو می انجامد.

 

انگلیسی

The ancients who were skillful at the Tao
Did not illuminate the people
But rather kept them simple.
When the people are difficult to rule
It is because of their cleverness.
Therefore
If you use cleverness to rule the state
You are a robber of the state.
If you don't use cleverness to rule the state
You are a blessing to the state.
If you understand these two points, you know the proper norm for governing To be continuouslyunderstanding the proper norm is called
Mysterious Virtue.
How deep and far-reaching Mysterious Virtue is!
It makes all return
Until they reach the Great Norm.

 

چاپ