تائو ته چینگ

بخش 64

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آرام1 را نگاه داشتن آسان است.
به نامده2 پرداختن آسان است.
نوآغاز را از میان بردن آسان است.
خُردینک3 را پراکندن آسان است.

تا روی نداده است به کارش شو.
تا نیاشفته کارها را سامان ده.

درخت تنومند4 از یک نهالک می روید.
برآوردن یکی برج نه اشکوب از یکی کلوخک خاک آغاز می شود.
سفر یک هزار میلی از منزلگه آدمی آغاز می شود.

هرکه از طریق عمل پیش رود ناکام آید.
هر که چنگ در چیزی زند از کف بدهد آن را.

از این رو، فرزانه دست به کاری نمی زند و از ناکامی فارغ است.
چون به چیزها نمی چسبد، از کف نمی دهد آن ها را.5

مردمانی که به کاری سرگرمند غالباً آن گاه که دیگر چیزی به اتمام آن نمانده ناکام می شوند.
پس، باید در آخرین مرحله کار همان مایه دقیق بود که در آغاز آن.
آن گاه از ناکامی ایمنی باشد.

پس نزد فرزانه، خواستن، نخواستن است.
هرگز به چیزهای دشواریاب ارج نمی نهد.
نیاموخته را می آموزد.
از لغزش های دیگران می پرهیزد
او با سرشت ده هزارگان همدستان است، لیکن در کارشان هرگز دخالت نمی کند.

توجه:

1- آرام، به معنی بی جنبش و ساکن.
2- نامده، نیامد، یعنی چیزی که هنوز پیدا نشده.
3- خُردینک (خُرد + ین + ک): بسیار خرد، چیز بسیار ریز.
4- هو بائو (ho pao) به درخت تنومند گفته می شود که آغوش دو تنی را که دست های یکدیگر را گرفته اند پر کند.
5- چی دونگ می گوید این سطر و سه سطر قبل از آن شاید از این دفتر نباشد. خصوصاً که دو سطر اول در دفتر 29 نیز تکرار شده است. ما سیو-لون و ین لینگ-فنگ نیز بر این نظرند.

 

انگلیسی

That which is at rest is easy to grasp.
That which has not yet come about is easy to plan for.
That which is fragile is easily broken.
That which is minute is easily scattered.
Handle things before they arise.
Manage affairs before they are in a mess.
A thick tree grows from a tiny seed.
A tall building arises from a mound of earth.
A journey of a thousand miles starts with one step.
Contriving, you are defeated;
Grasping, you lose.
The sage doesn't contrive, so she isn't beaten.
Not grasping, she doesn't lose.
When people are carrying out their projects
They usually blow it at the end.
If you are as careful at the end
As you were at the beginning,
You won't be disappointed.
Therefore the sage desires non-desire,
Does not value rare goods,
Studies the unlearnable
So that she can correct the mistakes of average people
And aid all things in manifesting their true nature
Without presuming to take the initiative.

 

چاپ