تائو ته چینگ

بخش 63

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

کنش یا بی کنشی، کار یا بی کاری، دانش یا بی دانشی.1

کلان یا خرد، بیش یا کم:
راست به بازگرداندن کینه به مهر می ماند،
نظاره کردن دشوار با آسان،
کارکردن بر کلان از طریق خُرد.

چون در جهان آسان باید بر کارهای سخت مقدم باشد.

کارهای گران جهان باید با آنچه به غایت خرد است آغاز شود.

پس، فرزانه هرگز بر آنچه بزرگ است کاری نمی کند؛
به بزرگ می رسد.

هر آنچه را که آسان تر وعده دهند
کم تر بدان وفا کنند.
کارها را هرچه سبکتر گیرند
دشواری های بیشتری پیش می آید.

پس، فرزانه کارها را دشوار می گیرد و
پیوسته از دشوار فارغ است.

توجه:

1- بنا به نظر گائو هنگ متن را باید «دانش یا نادانش» خواند. متن گائو مبتنی است بر رساله در باب دائو از ون-زه و تاریخ سلسله متاخر هان.

 

انگلیسی

Do without "doing."
Get involved without manipulating.
Taste without tasting.
Make the great small,
The many, few.
Respond to anger with virtue.
Deal with difficulties while they are still easy.
Handle the great while it is still small.
The difficult problems in life
Always start off being simple.
Great affairs always start off being small.
Therefore the sage never deals with the great
And is able to actualize his greatness.
Now light words generate little belief,
Much ease turns into much difficulty.
Therefore the sage treats things as though they were difficult,
And hence, never has difficulty.

 

چاپ