تائو ته چینگ

بخش 61

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

ملت بزرگتر باید افتادگی کند به کردار برکه ای که جمله ی آب ها در آن به یکدیگر می پیوندند.

پذیرندگی عالم است این.
پذیرندگی از راه آرامش1 پیوسته بر کوشش غالب می آید.

آرامش در برابر کوشش، افتادگی پیشه می کند.

ملت بزرگتر چون در برابر ملت کوچکتر افتادگی کند بر ملت کوچکتر غالب آید.
ملت کوچکتر چون پیش ملت بزرگتر خاکساری کند بر ملت بزرگتر چیرگی می یابد.

پس، آدمی به افتادگی بر دیگران ظفر می یابد.
یا چون از آغاز در موضعی پست تر است بر دیگران غالب می آید.
ملت بزرگتر دوست دارد مردمان را در کنار هم گرد آورده آنان را بپرورد.
ملت کوچکتر فقط می خواهد با دیگران انبازی و کار کند.
بدین طریق، هر دو آن را که دوست دارند، دارند.
ملت بزرگتر اما باید افتادگی پیشه کند.

توجه:

1- به معنی "بی جنبشی" و سکون

 

انگلیسی

The great state should be like a river basin.
The mixing place of the world,
The feminine of the world.
The feminine always overcomes the masculine by softness
Because softness is lesser.
Therefore if a large state serves a small state
It will gain the small state.
If a small state serves a large state
It will gain the large state.
Therefore some serve in order to gain
And some gain despite their servitude.
The large state wants nothing more
Than to unite and feed its people.
The small state wants nothing more
Than to enter into the service of the right person.
Thus both get what they want.
Greatness lies in placing oneself below.

 

چاپ