تائو ته چینگ

بخش 60

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

دائو بزرگ چون در جهان رواج یابد، بدی بی توش و توان شود.
نه چنان است که بدی را دیگر توان روحی نباشد.
چنان است که از توان او گزندی به مردمان نمی رسد.
به راستی، نه چنان است که از توان او گزندی به مردمان نرسد.
نخست، چنان است که امیر گزندرسان مردمان نشود.

اضداد چون دیگر آسیبی به یکدیگر نرسانند،
هر دو از راه یافت دائو سود می برند.

 

انگلیسی

Ruling a large country is like cooking a small fish
When you govern people with the Tao
Demons will have no power.
Not that they don't have power,
But their power will not harm people.
Since the sage doesn't harm people,
The two will not harm each other.
Here their power merges and returns.

 

چاپ