تائو ته چینگ

بخش 59

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

در هدایت مردمان و کارکردن موافق طبیعت،
آن به که از ترک، پیروی کرده آید.

از ترک پیروی کردن، زود بازگشتن است.
زود بازگشتن، اندوختن یافت است.
با اندوختن یافت، به هرکاری می توان پرداخت.
به هر کاری پرداختن به نامحدودی می انجامد
با نامحدودی، بر کشور حکم می توان راند.

حکومت بر کشور از طریق اصل آن، به تحمل می انجامد.
این بدان معناست که عمیقاً ریشه دواندن و استوار روئیدن به زندگانی دراز و به دانستگی ابدی می انجامد.

پس، فرمان راندن بر ملتی بزرگ همان مایه ساده است که آماده کردن ظرفی غذا.

 

انگلیسی

In governing people and serving Heaven
There is nothing like conservation
Only with conservation is it called submitting early
Submitting early is called emphasis on accumulating virtues
Accumulating virtues means there is nothing one cannot overcome
When there is nothing that one cannot overcome
One's limits are unknown
The limitations being unknown, one can possess sovereignty
With this mother principle of power, one can be everlasting
This is called deep roots and firm foundation
The Tao of longevity and lasting vision

 

چاپ