تائو ته چینگ

بخش 58

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

هرگاه از راه سادگی و دلسوزی بر کشوری فرمان برانند
مردمان راسترو و شریف خواهند بود.
هرگاه از روی درشتی و تجسس دقیق بر کشوری فرمان برانند
مردمان گربزتر و ناشریف تر خواهند شد.

از بخت، بد بخت خوش زاید.
بخت خوش، آبستن بخت بد است.

حقیقت فرجامین را که می تواند معین کند؟
یا خود هیچ حقیقت فرجامینی در کار است؟
بدان سان که غالباً روشن می شود که حقیقت، ناحقیقت است، غالباً روشن می شود که خوبی هم، بدی است.
دیری مردم از این آشفته گشته اند.

بدین سان فرزانه چون به کارها می پردازد در اصولش پابرجاست، لیکن تیز نیست.
پاک است، اما گزند نی رساند.
راسترو است، اما ستمگر نیست.
روشن است، اما چشم ا نمی زند.

 

انگلیسی

When the government is laid back
The people are relaxed.
When the government is nitpicking
The people have anxiety.
Misfortune depends upon fortune.
Fortune conceals misfortune.
What has a definite delimitation?
Or abnormality?
The normal reverts to strangeness.
Goodness reverts to perversion.
People certainly have been confused for a long time.
Therefore the sage squares things without cutting.
Edges without separating.
Straightens without lining up.
Shines but does not glare.

 

چاپ