تائو ته چینگ

بخش 57

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

کشور را از طریق آرامش1 هدایت کن.
با کردارهای نامعمول درگیر جنگ شو.
از راه بی کنشی بر جهان غالب آی.

چه گونه بدانم که باید چنین باشد؟

بدین سبب: هر چه محدودیت ها و تنگناها بیشتر باشد مردمان فقیرتر خواهند بود.
مردمان هرچه سلاح بیشتری داشته باشند
کشور پرآشوب تر خواهد بود.
آدمیان هرچه دسیسه گر و گُربُزتر باشند
چیزهای شگفت تر پدید خواهد آمد.
هرچه قواعد و دستورهای بیشتری اعمال شود
دزد و دغل بیشتر خواهند شد.
پس، سخنان فرزانه را داریم که می گوید:
از بی کنشی من
آدمیان به خود دیگرگون خواهند شد.
از آرامش من
آدمیان به خود آرام خواهند شد.
از دخالت نکردن من.
مال و منال شان به طبع افزون می شود.
از نخواهندگی من
آدمیان به خود به سادگی آغازین باز می گردند.

توجه:

1- واژه "جن" chen (به جای cheng) معمولا "سر راست" است. امّا "جن" به معنی "بینگ" (ping) یا آرامش نیز است در بخش 45 می خوانیم:"آرامش، جهان را نمونه ای بنیاد می نهد." و نیز در بخش 37:"برای فارغ بودن از قصد بی قصدی باید آرام بود. پس، جهان به طبع به آرامش می انجامد."

 

انگلیسی

Use fairness in governing the state.
Use surprise tactics in war.
Be unconcerned and you will have the world.
How do I know it is like this?
Because:
The more regulations there are,
The poorer people become.
The more people own lethal weapons,
The more darkened are the country and clans.
The more clever the people are,
The more extraordinary actions they take.
The more picky the laws are,
The more thieves and gangsters there are.
Therefore the sages say:
"I do not force my way and the people transform themselves.
I enjoy my serenity and the people correct themselves.
I do not interfere and the people enrich themselves.
I have no desires
And the people find their original mind.

 

چاپ