تائو ته چینگ

بخش 56

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آن که آگاه است، نمی گوید
آن که می گوید، آگاه نیست1.

لب از سخن فرو بستن،
درب احساس ها را فراز کردن،
تیزش را کُند کردن
بندهایش را گشودن
درخشش آن را ملایم کردن،
و با زمین یگانه شدن:

این را همسانی با دائو خوانند.

پس، نه نزدیک می تواند بدو رسد و نه دور در او اثر می گذارد.
نه سود اثری در او دارد و نه زیان پریشانش می کند.

پس، او را ارجمند ترین مردان جهان است.

توجه:

1- یا: آن که می داند، نمی گوید. آن که می گوید، نمی داند.

 

انگلیسی

Those who know do not talk
Those who talk do not know

Close the openings
Shut the doors
Blunt the sharpness
Unravel the knots
Mute the glare
Mix with the dust

This is called mystic oneness

 

چاپ