تائو ته چینگ

بخش 54

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آخوش بنیاد را به دور نمی توان برد.
خوب گرفته را از کف نمی توان داد.
نیایش گسسته نخواهد گشت، نسل از پس نسل.

(دائو را) در خود پروردن، یافت (دِه) را راستن می کند.
(دائو را) در خانواده خود پروردن، یافت را فزونی می بخشد.
(دائو را) در اجتماع پروردن، یافت را دیرنده می کند.
(دائو را) در ملت پروردن، یافت را سرشار می کند.
(دائو را) در جهان پروردن، یافت را همه فراگیر می کند.

پس، از راه خود، در خود نظاره می کند.
از راه خانواده، در خانواده نظاره می کند.
از راه اجتماع، در اجتماع نظاره می کند.
از راه ملت، ملت را نظاره می کند.
از راه جهان، جهان را نظاره می کند.

چگونه جهان را جهان بدانم؟
از این راه.

 

انگلیسی

That which is well established cannot be uprooted
That which is strongly held cannot be taken
The descendants will commemorate it forever

Cultivate it in yourself, its virtue shall be true
Cultivate it in the family, its virtue shall be abundant
Cultivate it in the community, its virtue shall be lasting
Cultivate it in the country, its virtue shall be prosperous
Cultivate it in the world, its virtue shall be widespread

Therefore observe others with yourself
Observe other families with your family
Observe other communities with your community
Observe other countries with your country
Observe the world with the world
With what do I know the world?
With this

 

چاپ