تائو ته چینگ

بخش 52

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

جهان آغازی دارد
که آن را اصل جهان می توان خواند.
هر که را از این اصل آگاهی باشد
تجلّیات آن را نیز می شناسد.
چون از تجلّیات آن آگاه باشد
همچنان با اصل آن خواهد ماند
(و) هرگز در تمامی زندگانی به کاستی در نخواهد افتاد.

لب چو از سخن بسته دارد
و در احساس ها را فراز کند
هرگز نفرساید.
و خلاف آن، هر که مالامال سخن باشد
و گرفتار کارهای خویش،
هرگز نمی تواند رست.

دیدن هرچه نادیدنی است بیدار شدن است.
آرام ماندن، توانا بودن است.
روشنی را به کارگیر، و به بیداری بازگرد.
آن گاه از بلا ایمنی باشد.

او را گویند که همدستان با حقیقت می زید.

 

انگلیسی

All things have a beginning, which we can regard as their Mother.
Knowing the mother, we can know its children.
Knowing the children, yet still cleaving to the mother
You can die without pain.
Stop up the holes
Shut the doors,
You can finish your life without anxiety.
Open the doors,
Increase your involvements,
In the end you can't be helped.
Seeing the subtle is called illumination.
Keeping flexible is called strength.
Use the illumination, but return to the light.
Don't bring harm to yourself.
This is called "practicing the eternal."

 

چاپ