تائو ته چینگ

بخش 51

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

دائو می آفریند همگان را.
دِه می پرورد آنان را.
چیزها بر سرشت شان شکل می گیرند؛
شرایط به هم وابسته کامل شان می کند.

از این رو، ده هزارگان همه حرمت می گزارند سرچشمه دائو را و ارج می نهند بالقوگی های دِه را.
حرمت می نهند دائو را و ارج می نهند ده را به خود؛ هیچ کس فرمان نمی دهد که چنین باشد.

دائو بدین سان، می آفریند همگان را؛
ده می پرورد آنان را.
آن دو پدید می آورند آنان را
غذا می دهند آنان را
شکل می بخشند آنان را
چونی می بخشند آنان را
پناه می دهند آنان را
مراقبت می کنند آنان را.
آن دو می آفرینندشان، اما تملک نمی کنند آنان را.
برای آنان کار می کنند، اما پاداش را چشم نمی دارند.
آنان را به کمال می رسانند، اما مهارشان نمی کنند.
این را یافتِ نادیدنی خوانند.

 

انگلیسی

Tao produces them
Virtue raises them
Things shape them
Forces perfect them

Therefore all things respect the Tao and value virtue
The respect for Tao, the value of virtue
Not due to command but to constant nature

Thus Tao produces them
Virtue raises them
Grows them, educates them
Perfects them, matures them
Nurtures them, protects them

Produces but does not possess
Acts but does not flaunt
Nurtures but does not dominate
This is called mystic virtue

 

چاپ