تائو ته چینگ

بخش 50

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

زیستن یا مردن:
از آدمیان، سه از ده می زیند،
و هم از آنان سه از ده می میرند.
باز از آدمیان، سه از ده به زندگی می آویزند،
اما از کف می دهند آن را
از آن رو که به آن تشنه اند.
آن که می داند زندگی را چگونه حراست کند
با ببرها و کرگدن ها رویارو نمی شود.
در کارزار
از سلیح جانشکار نمی پرهیزد.
نه کرگدن ها می توانند بدو شاخ زنند،
و نه ببرها می توانند در او چنگ اندازند،
و نه از سلیح جانشکار او را گزندی رسد.
چرا؟ زیرا که در او جایی برای مرگ نیست.

 

انگلیسی

Coming into life, entering death
The followers of life, three in ten
The followers of death, three in ten
Those whose lives are moved toward death
Also three in ten
Why? Because they live lives of excess

I've heard of those who are good at cultivating life
Traveling on the road, they do not encounter rhinos or tigers
Entering into an army, they are not harmed by weapons
Rhinos have nowhere to thrust their horns
Tigers have nowhere to clasp their claws
Soldiers have nowhere to lodge their blades
Why? Because they have no place for death

 

چاپ