تائو ته چینگ

بخش 48

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آموختن را،
هر روز می اندوزد.
آموختن دائو را
هر روز می کاهد.
از کاستن و باز هم کاستن
به بی کنشی می رسد
و کارها همه کرده می شود.

پس، غالبا بر جها ظفر می یابد
از بی کنشی.
از کنش، بر جهان ظفر نتوان یافت.

 

انگلیسی

Pursue knowledge, daily gain
Pursue Tao, daily loss

Loss and more loss
Until one reaches non-action
With non-action, there is nothing one cannot do

Take the world by constantly applying non-interference
The one who interferes is not qualified to take the world

 

چاپ