تائو ته چینگ

بخش 47

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

پا از در بیرون ننهاده
از جهان آگاه می گردد.
به بیرون ننگریسته
را آسمان را می بیند.
هرچه دورتر رود
کم تر می داند.

پس، فرزانه از همه آگاه است
بی آن که گامی برداشته باشد.
چیزها را همه باز می شناسد
بی آن که به آن ها نگریسته باشد.
چیزها همه را کمال می بخشد
بی هیچ کنشی.

 

انگلیسی

Without going out the door, know the world
Without peering out the window, see the Heavenly Tao
The further one goes
The less one knows
Therefore the sage
Knows without going
Names without seeing
Achieves without striving

 

چاپ