تائو ته چینگ

بخش 46

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آن گاه که موافق دائو بر جهان حکم برانند
اسبان را در کشتزاران به کار می کشند.
آن گاه که موافق دائو بر جهان حکم نرانند
اسبان و جنگ ابزارها را برای مرز پدید می آورند.

نه بزهی گران تر از آرزو خواهی است
و نه شوم بختی گران تر از نارضایی،
و نه خطایی بزرگ تر از غلبه بر دیگران.

پس، دانستن قناعت به قناعت
پیوسته به کفایت داشتن است.

 

انگلیسی

When the world has the Tao
Fast horses are retired to fertilize the grounds
When the world lacks the Tao
Warhorses must give birth on the battlefield

There is no crime greater than greed
No disaster greater than discontentment
No fault greater than avarice

Thus the satisfaction of contentment
Is the lasting satisfaction

 

چاپ