تائو ته چینگ

بخش 45

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

تمام کردن کاری چون به بالاترین حد برسد
گویی کاری به انجام نرسیده است.
چون به کارش برند هرگز پایان نپذیرد.
پری چون به بالاترین حد برسد
گویی هنوز خالی است.
به کار بردنش به بی کرانگی می انجامد.
پس، راست کامل چنان است که پنداری خمیده است.
ماهرترین چنان است که پنداری ابله است.
بزرگترین توان ستیزه چنان است که گویی زبان بسته است.

پس، سکون1 بر حرکت برتری می یابد2،
سرما بر گرما غالب می آید،
و آرامش، جهان را نمونه ای بنیاد می نهد.

توجه:

1- یا، آرامش و بی جنبشی.
2- جانگ می نویسد: متن سنتی چنین است: «حرکت بر سرما غلبه می کند و سکون بر گرما» که به نظر بی معنا می رسد. در این برگردان از تفسیر وانگ هوای پیروی شده است

 

انگلیسی

Great perfection seems flawed
Its function is without failure
Great fullness seems empty
Its function is without exhaustion
Great straightness seems bent
Great skill seems inept
Great eloquence seems inarticulate
Movement overcomes cold
Stillness overcomes heat
Clear quietness is the standard of the world

 

چاپ