تائو ته چینگ

بخش 44

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

نام آدمی یا خود آدمی - کدامین بدو نزدیک تر است؟
خود او یا مال او – کدامین او را ارجمندتر است؟
کام یا ناکام – کدامین بدو بیشتر گزند رساند؟
هرچه را بیش بخواهند، بیشتر ارزد.
هرچه را بیش نگاه دارند، بیشتر از کف بشود.
چون آسان به قناعت رسد شرمساری نمی برد.
مردی که وقت درست دست بداشتن را می داند از خطر ایمن است.
پس، زندگانیش دراز خواهد بود.

 

انگلیسی

Fame or the self, which is dearer?
The self or wealth, which is greater?
Gain or loss, which is more painful?
Thus excessive love must lead to great spending
Excessive hoarding must lead to heavy loss
Knowing contentment avoids disgrace
Knowing when to stop avoids danger
Thus one can endure indefinitely

 

چاپ