تائو ته چینگ

بخش 43

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

در جهان، نرم ترین
در نیرومندترین نفوذ می کند،
هم بدان گونه که نیستی راه به بی روزن می برد.

پس، من قدر بی کنشی را می دانم
و بهای تعلیم دادن بی کلام را.
و اما ارج بی کنشی:
چیزی در جهان نیارست که با آن پهلو زند.

 

انگلیسی

The softest thing in the world
Will overcome the hardest.
Non-being can enter where there is no space.
Therefore I know the benefit of unattached action.
The wordless teaching and unattached action
Are rarely seen.

 

چاپ