تائو ته چینگ

بخش 40

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

بازگشتن است رفتن دائو.
گردن نهادن است کار دائو.
ده هزارگان عالم از بودن آفریده شده اند
و بودن از نبودن آفریده شده است.

 

انگلیسی

The returning is the movement of the Tao
The weak is the utilization of the Tao
The myriad things of the world are born of being
Being is born of non-being

 

چاپ