تائو ته چینگ

بخش 37

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

دائو، واقعی و از کنش آزاد است، با آن همه چیزی نمی توان یافت که بر آن کاری نشده باشد.
امیران اگر با آن بمانند، چیزها همه به خود دیگرگونه می شوند.
در این سیرٍ دیگرگونی اگر قصدی پدید آید، بی تعّینی آغازین آن بی نام باید که بر آن غالب آید. دریافت بی تعّینی آغازین آن بی نام را کسی باید که از قصد بی قصدی فارغ باشد.
برای فارغ بودن از قصد بی قصدی باید آرام بود.
پس، جهان به طبع به آرامش می انجامد.

 

انگلیسی

The Tao is constant in non-action
Yet there is nothing it does not do
If the sovereign can hold on to this
All things shall transform themselves
Transformed, yet wishing to achieve
I shall restrain them with the simplicity of the nameless
The simplicity of the nameless
They shall be without desire
Without desire, using stillness
The world shall steady itself

 

چاپ