تائو ته چینگ

بخش 36

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آنچه باید متراکم شود نخست باید که پراکنده گردد.
آنچه باید سستی پذیرد نخست باید که جان بگیرد.
آنچه باید نابود شود نخست باید پدید آید.
آنچه باید یافته آید نخست باید داده شود.

این را روشنایی نادیدنی خوانند.
نرم بر استوار چیره شود؛
ناتوان را توانا غالب آید.

درست به کردار ماهی ئی که در بن برکه بماند
بهترین جنگ ابزارهای ملتی آن هایی است که از نظر پنهان است.

 

انگلیسی

If one wishes to shrink it
One must first expand it
If one wishes to weaken it
One must first strengthen it
If one wishes to discard it
One must first promote it
If one wishes to seize it
One must first give it
This is called subtle clarity
The soft and weak overcomes the tough and strong
Fish cannot leave the depths
The sharp instruments of the state
Cannot be shown to the people

 

چاپ