تائو ته چینگ

بخش 35

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

یک چون صورت بزرگ را در پرداخت به کار جهان نگه دارد، بی آن که گزندی بدان برسان به کار جهان می پردازد.
به جای آن، یکی جهان را آرام و آسوده و صلح آمیز می کند.
موسیقی و خورش های گوارا شاید عابر را بر آن دارد که دمی پای سست کند،

لیکن مزه دائو ساده و بی طعم است.
بدان نگاه می کن چیزی، نمی توانی دید.
بدان گوش فرا می ده، چیزی نمی توانی شنید.
آن را به کار می گیر، خالی نخواهد شد.

 

انگلیسی

Hold the great image
The world will come
They come without harm, in harmonious peace
Music and food, passing travelers stop
The Tao that is spoken out of the mouth
Is bland and without flavor
Look at it, it cannot be seen
Listen to it, it cannot be heard
Use it, it cannot be exhuasted

 

چاپ