تائو ته چینگ

بخش 33

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

دیگران را شناختن، هوشمند بودن است.
به خود آگاه بودن، بیدار بودن است.
بر دیگران چیرگی یافتن، نیرویی فزون تر داشتن و
بر خود ظفر یافتن، نیرومند بودن است.

قانع بودن، غنی بودن است.
با قدرت عمل کردن، بلند پرواز بودن است.
نگهداشت سرچشمه خویش، دیرنده بودن است.
مردن، اما نابوده نبودن، دیرزیستن است.

 

انگلیسی

Those who understand others are intelligent
Those who understand themselves are enlightened
Those who overcome others have strength
Those who overcome themselves are powerful
Those who know contentment are wealthy
Those who proceed vigorously have willpower
Those who do not lose their base endure
Those who die but do not perish have longevity

 

چاپ