تائو ته چینگ

بخش 31

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

جنگ ابزارها، ابزارهای شوم است که آدمیان را از آن بیزاری است.
پس، مرد دائو آن ها را برنمی تابد.
جنگ ابزارها، ابزارهای شوم است.
آن را تنها به وقت ناگزیری به کار گیرند.
خود اگر درگیر نبرد باشد، باید که آرام و بی اعتنا باشد.
خود اگر در جنگ ظفر یابد نباید که آن را شکوه بخشد.
چون آن را شکوه بخشد، پیداست که در کشتار مردمان خوشی می جوید.
اگر در کشتار مردمان خوشی جوید، هرگز به گیتی روی کامگاری نبیند.

 

انگلیسی

A strong military, a tool of misfortune
All things detest it
Therefore, those who possess the Tao avoid it
Honorable gentlemen, when living, value the left
When deploying the military, value the right
The military is a tool of misfortune
Not the tool of honorable gentlemen
When using it out of necessity
Calm detachment should be above all
Victorious but without glory
Those who glorify
Are delighting in the killing
Those who delight in killing
Cannot achieve their ambitions upon the world
Auspicious events favor the left
Inauspicious events favor the right
The lieutenant general is positioned to the left
The major general is positioned to the right
We say that they are treated as if in a funeral
The multitude who have been killed
Should be mourned with sadness
Victory in war should be treated as a funeral

 

چاپ