تائو ته چینگ

بخش 30

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

یار مندی در فرمان راندن بز سرزمینی از طریق دائو، تکیه نکردن است به برتری جنگ افزارها.

تکیه کردن به برتری جنگ افزارها را نتایجی است.
هر کجا سپاهیان گرد آیند آشوب پدید می آید.
از پس کارزاری بزرگ، قحطسالی آید.

پیروزی، نتیجه کارزار است و بس.
نباید که دلیری کند در ادعای فزون مندی در قدرت.
پیروزی چون تنها نتیجه است، نباید که بدان ببالد.
چون تنها نتیجه است، نباید که بدان خود نمایی کند.
چون نتیجه است و بس، نباید که مدعی فزون مندی در قدرت شود.
ادعای قدرتمندی به نابودی می کشد.
این شکستن دائو است.
هرچه دائو را نقض کند دیری نخواهد پایید.

 

انگلیسی

The one who uses the Tao to advise the ruler
Does not dominate the world with soldiers
Such methods tend to be returned

The place where the troops camp
Thistles and thorns grow
Following the great army
There must be an inauspicious year

A good commander achieves result, then stops
And does not dare reaching for domination
Achieves result but does not brag
Achieves result but does not flaunt
Achieves result but is not arrogant
Achieves result but only out of necessity
Achieves result but does not dominate

Things become strong and then get old
This is called contrary to the Tao
That which is contrary to the Tao soon ends

 

چاپ