تائو ته چینگ

بخش 29

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

هرگاه یکی وظیفه فرمان راندن به سرزمینی را بر عهده می گیرد و به حکم راندن برخیزد، بیم آن را دارم که نتواند آن را به سامانی برساند.
ملک، ظرفی روحانی است و نباید که در آن دست برد.
در آن دست بردن، به ناکامی می انجامد.
آن را گرفتن، از کف دادن است.

چون طبایع چیزها مختلف است، یکی عمل می کند و دیگری تقلید؛
یکی سبک دم می زند و دیگری سنگین؛
یکی توانا است و دیگری بی توش؛
یکی به انجام رساند و دیگری به ناکامی می انجامد.

پس، فرزانه، فراخ رو، بلهوس و افراط کار نیست.

 

انگلیسی

Those who wish to take the world and control it
I see that they cannot succeed
The world is a sacred instrument
One cannot control it
The one who controls it will fail
The one who grasps it will lose
Because all things:
Either lead or follow
Either blow hot or cold
Either have strength or weakness
Either have ownership or take by force
Therefore the sage:
Eliminates extremes
Eliminates excess
Eliminates arrogance

 

چاپ