تائو ته چینگ

بخش 28

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

از مثبت آگاه بودن اما در منفی ماندن، مغاک عالم بودن است.
مغاک عالم بودن، کژ نیفتادن است از یافت حقیقی و به کردار کودکی پاکنهاد ماندن است.
از سفید آگاه بودن، اما در سیاه ماندن، مغاک عالم بودن است.
مغاک عالم بودن، داشتن یافت حقیقی است به کفایت، و ماندن است در حالت بی تعیّی آغازین

بی تعیّنی آغازین چون تعین یابد، چیزها پدید می آید.
فرزانه اما بی تعیّنی آغازین را چون به کار گیرد راهبر مردمان شود.

پس، حکومت بزرگ دوئی بین نیست.

 

انگلیسی

Know the masculine, hold to the feminine
Be the watercourse of the world
As the watercourse of the world
Constant virtue will not depart
Return to the state of infancy

Know the white, hold to the black
Be the standard of the world
As the standard of the world
Constant virtue will not

 

چاپ