تائو ته چینگ

بخش 26

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

سنگین، اصل سبک است.
آرامش، چشمه بی آرامی است.

پس، امیر از بام تا شام سفر می کند و هرگز از گردونه گرانبار توشه اش دور نمی افتد.
گرچه شکوه او را فراگرفته، آرام و فراز آن می ماند.
راهبری «با ده هزار گردونه» خود را پیس جهان چه گونه سبک می گیرد؟

خود را سبک گرفتن، گم کردن اصل است.
چو بی آرامی باشد، چشمه گم شده باشد.

 

انگلیسی

Heaviness is the root of lightness.
Quietness is the master of restlessness
Therefore the sage travels the entire day
Without leaving the heavy supplies
Even though there are luxurious sights
He is composed and transcends beyond
How can the lord of ten thousand chariots
Applies himself lightly to the world?
To be light is to lose one's root
To be restless is to lose one's mastery

 

چاپ