تائو ته چینگ

بخش 24

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

نه بالا بردن پاشنه، ایستادن است و
نه گام های بلند برداشتن، راه رفتن است.

نه خودنمایی، درخشیدن است و
نه پا فشردن به محق بودن، متمایز بودن است.
نه دعوی نام، نامداری است و
نه به خود بالیدن، نیکوتر بودن.

از نظر دائو، این ها همه افزوده هایی است که چیزها خو دوستشان نمی دارند.
پس، دائو با آن ها نیست.

 

انگلیسی

Those who are on tiptoes cannot stand
Those who straddle cannot walk
Those who flaunt themselves are not clear
Those who presume themselves are not distinguished
Those who praise themselves have no merit
Those who boast about themselves do not last

Those with the Tao call such things leftover food or tumors
They despise them
Thus, those who possesses the Tao do not engage in them

 

چاپ