تائو ته چینگ

بخش 22

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

فروتنی، نگهداشت کمال است.
بیراهه رفتن، راست رفتن است.
مقعر بودن، محدب بودن است.
تهی بودن، از نو شاداب بودن است.
نداشتن، آراسته بودن است.
بسیار داشتن، محروم بودن است.

پس، فرزانه اضداد را یکی می داند، و نمونه ای بنیاد می نهد جهان را.

در پوشیدگی می ماند و به طبع ناپنهان است.
از آن رو که اظهار نفس نمی کند، والا است.
چون دعوی نام نمی کند، نام می یابد.
چون یاوه نیست، نیکوترین است.

چون در جهان با کسی به ستیزه برنمی خیزد، کسی نیز نمی تواند خلاف او باشد.

پس، سخن کهن «فروتنی، نگهداشت کمال است» سخن حقیقت است.
به راستی، کمال به این منسوب است.
از راه بی سخنی، به خود روی می دهد.

 

انگلیسی

Yield and remain whole
Bend and remain straight
Be low and become filled
Be worn out and become renewed
Have little and receive
Have much and be confused

Therefore the sage holds to the one as an example for the world
Without flaunting oneself - and so is seen clearly
Without presuming oneself - and so is distinguished
Without praising oneself - and so has merit
Without boasting about oneself - and so is lasting

Because he does not contend, the world cannot contend with him
What the ancients called "the one who yields and remains whole"
Were they speaking empty words?
Sincerity becoming whole, and returning to oneself

 

چاپ