تائو ته چینگ

بخش 21

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

آنچه نهادینه بزرگ (تهی) است پژواک تائو است.

آنچه تائو است نامتمایز و ناگفتنی است.
ناگفتنی و نامتمایز است، اما صورت ها آنجا است.
نامتمایز و ناگفتنی است، اما چیزها آنجا است.
ناپیمودنی و نادیدنی است، اما ذات ها آنجا است.

ذات، به راستی واقعی است، واقعیت زنده آنجا است.
از دیرباز نام تائو هرگز از هستی باز نمانده است.
آغاز همه چیز را بنگریم از آن.

آعاز همه چیز را چگونه درمی یابیم؟
از این طریق.

 

انگلیسی

The form of great virtue is something that only the Tao can follow.
The Tao as a "thing" is only vague and obscure.
How obscure! How vague! In it there is form.
How vague! How obscure! In it are things.
How deep! How dark! In it there is an essence.
The essence is so real - therein is belief.
From the present to antiquity, its name has never left it, so we can examine all origins.
How do I know the form of all origins?
By this.

 

چاپ