تائو ته چینگ

بخش 19

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

بهل تا مردمان از تمییز فارغ باشند و خرد روزی رها کنند، سپس، بارها توانگر خواهند بود.
از آموزه نیکخواهی دست بدار و از ادعای دادگری فارغ باش، آن گاه مردمان دیگر باره یکدیگر را دوست خواهند داشت.
آموزه زیرکی را دور بیفکن و دست از سود بشوی، آن گاه دیگر دزدی و دغائی درکار نخواهد بود.

تمییز و خرد روزی، نیکخواه و دادگری و
زیرکی و سود چه باشد جز آراستگی های بیرونی.
پس ما را باید که چیزی جز این ها بجوییم.
سادگی آشکاره کن،
به سرشت آغازین بیاویز،
خود را برهان از خود پرستی،
دور بیفکن آز را،
بزدای دانش ساختگی را و از دغدغه ایمن باش.

 

انگلیسی

Discontinue sagacity, discard knowledge
The people benefit a hundred-fold

Discontinue benevolence, discard righteousness
The people return to piety and charity

Discontinue cunning, discard profit
Bandits and thieves no longer exist

These three things are superficial and insufficient
Thus this teaching has its place:
Show plainness, hold simplicity
Reduce selfishness, decrease desires

 

چاپ