تائو ته چینگ

بخش 18

 برگردان: ع.پاشایی

 

 

پارسی

چون تائو بزرگ دور افکنده شود
آن گاه، آموزه نیکخواهی و درستکاری رواج می گیرد.
همین که خرد روزی و حزم را حرمت دارند،
نیرنگ عظیم پدید می آید.
چون در میان خانواده ای صلح برقرا نباشد
به حرمت والدان و به مهر نیاز می افتد.
ملتی چون سر به آشوب بردارند
به افسران وفادار حاجت می افتد.

 

انگلیسی

The great Tao fades away
There is benevolence and justice
Intelligence comes forth
There is great deception
The six relations are not harmonious
There is filial piety and kind affection
The country is in confused chaos
There are loyal ministers

 

چاپ