تائو ته چینگ

بخش 17

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

بلند پایه ترین فرمانروا, مردم بر داشتن او آگاه نسیتند.
در جایگاهی دیگر(بالاتر), مردم به او مهر ورزیده و می ستایند.
در جایگاهی دیگر, مردم از او هراس دارند.
در جایگاهی دیگر, مردم از او رویگردانند.
راست گویی فرمانروا نا کافی است, با او راست گو نیستند.

دادخواهی با آرامش, به شخنانش ارزش می بخشد.
کارش به انجام می رسد, گرفتاری اش می رود.
مرم همگی می گویند, "ما به طور طبیعی انجامش دادیم"

 

انگلیسی

The highest ruler, people do not know they have him.
The next level, people love him and praise him.
The next level, people fear him.
The next level, people despise him.
The ruler's trust is insufficient, have no trust in him.

Proceeding calmly, valuing his words.
Task accomplished, matter settled.
The people all say, "We did it naturally

 

چاپ