تائو ته چینگ

 بخش 16

 برگردان: Derek Lin از چینی و آرمین رسول زاده از انگلیسی

 

 

پارسی

نهایت خالی بودن را کسب کن
نگاه دار تا به حقیقی ترین آسودگی رسی.
هزاران چیز که همه فعالند
بنابراین من به بازگشتشان می نگرم.

هر چیزی که رشد می کند؛ به اصلش باز می گردد. بازگشت به اصل آسودگی نامیده می شود.
آسودگی یک چیز بازگشتن به طبیعت خود نامیده می شود.
بازگشتن به طبیعت خود پایداری نامیده می شود.
دانستن پایداری زلال بودن نامیده می شود.

بدون دانستن پایداری, یک بی ملاحظه گی دلیل مشکل می شود.
دانستن پایداری اعتقاد است.
اعتقاد تفکیک ناپذیر است.
تفکیک ناپذیری قدرت بزرگی است.
قدرت بزرگ بهشت است.
بهشت تائو است.
تائو درونی است.
نفس کم و بیش بی خطر نیست.

 

انگلیسی

Attain the ultimate emptiness
Hold on to the truest tranquility.
The myriad things are all active
I therefore watch their return.

Everything flourishes; each returns to its root Returning to the root is called tranquility.
Tranquility is called returning to one's nature.
Returning to one's nature is called constancy.
Knowing constancy is called clarity.

Not knowing constancy, one recklessly causes trouble.
Knowing the constance is acceptance.
Acceptance is impartiality.
Impartiality is sovereign.
Sovereign is heaven.
Heaven is Tao.
Tao is eternal.
The self is no more, without danger.

 

چاپ